• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Lista aktivnih javnih nabava OB Karlovac


Datum objave:

28.01.2019

Predmet nabave:

Materijal za potrebe intervencijske radiologije i pribor za biopsije dojke

Ev.broj nabave

31/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

20.02.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0003123

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

28.01.2019

Predmet nabave:

Mikrobiologija-testovi,reagensi, potrošni materijal za mikrobiologiju, boje za mikrobiologiju

Ev.broj nabave

42/2019-VV-OS

Javno otvaranje ponuda

01.03.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0002710

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

17.01.2019.

Predmet nabave:

Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje

Ev.broj nabave

28/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

07.02.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0001783

https://eojn.nn.hr/ponuda/