Djelatnost Odjela za higijenu vezana je uz:

 1. Održavanje higijene i čistoće prostorija i radnih površina u bolnici
 2. Provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti
 3. Provođenje mjera za zaštitu okoliša

1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE U BOLNICI

Održavanje higijene i čistoće prostorija i radnih površina u bolnici vrše spremačice, prema planu i rasporedu napravljenom od strane šefa Odjela. Spremačice održavaju čistoću objekata bolnice na Švarči brutto površine 38 000 m ².

Raspoređene su po odjelima, a rad je organiziran u smjenama i to:

 • 3 smjene ( operacija )
 • 2 smjene ( odjeli, poliklinika, fizikalna terapija, laboratorij )
 • 1 smjena ( ljekarna, transfuzija, RTG, patologija)

Tijekom jutra na svakom odjelu radi po jedna spremačica. Poslijepodne, sukladno broju odsutnih spremačica, što zbog bolovanja, što zbog godišnjih odmora, jedna spremačica održava čistoću na dva odjela. Rad u operaciji organiziran je u tri smjene, kroz 24 sata, s tim da spremačica iz noćne smjene pokriva čišćenje rađaone i hitnog trakta bolnice.

Svaki odjel ima svoje stalne spremačice, no za vrijeme godišnjih odmora i bolovanja dolazi do premještanja spremačica sa odjela na odjel, a kako ne bi došlo do većeg poremećaja u organizaciji rada.

Godišnji odmor spremačice koriste prema Planu godišnjih odmora napravljenom od strane šefa Odjela, uzimajući u obzir želje spremačica, ali i potrebe poslodavca.

Spremačice rade prema Planu čišćenja i dezinfekcije,a kojim je definiran naziv površine koja se čisti, sredstvo za pranje i dezinfekciju, učestalost čišćenja i kratki opis postupka rada.

O izvršenom generalnom čišćenju odjela, spremačice su dužne voditi pisanu evidenciju.

2. PROVOĐENJE MJERA ZA ZAŠTITU PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

2.1. Praćenje mikrobiološke ispravnosti namirnica i gotovih obroka u centralnoj kuhinji i mikrobiološke čistoće centralne kuhinje i čajnih kuhinja

Praćenje mikrobiološke ispravnosti namirnica i gotovih obroka vrši se temeljem Pravilnika o mikrobiološkim standardima za namirnice, a mikrobiološka čistoća objekta prati se prema Pravilniku o normativima mikrobiološke čistoće i metodama njenog određivanja.

Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekta – centralne kuhinje, društvene prehrane i čajnih kuhinja, odnosno zdravstvene ispravnosti namirnica, obavlja se četiri puta godišnje ( siječanj, travanj, srpanj, i listopad ).

Tijekom jednog ispitivanja ukupno se uzima 45 briseva, 20 u centralnoj kuhinji, te po 5 briseva u društvenoj prehrani i u čajnim kuhinjama pedijatrije i zgrade Švarča I.

Zajedno sa brisevima, uzimaju se i uzorci hrane na ispitivanje ( ukupno 5 ).

Ispitivanje vrši ovlaštena ustanova.

2.2. Praćenje mikrobiološke ispravnosti vode za piće, te sanitarne vode iz bazena za fizikalnu terapiju

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće vrši se jedanput mjesečno, na više izljevnih mjesta u bolnici, a temeljem Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Vrsta analize koja se radi: mikrobiološka A analiza, Pseudomonas aeuriginosa, temperatura i slobodni klor.

Voda iz bazena za fizikalnu terapiju kontrolira se jedanput mjesečno, a prema Pravilniku o kvaliteti i nadzoru nad kvalitetom vode za kupanje. Svrha ispitivanja je utvrđivanje fizikalno - kemijske i mikrobiološke ispravnosti.

U 9. mjesecu 2005.g. za potrebe kloriranja vode u bolnici ugrađena su dva uređaja za dezinfekciju vode – jedan za pitku vodu sa klor dioksidom, a jedan za vodu u bazenu sa Na kloritom, čije se vrijednosti svakodnevno mjere.

2.3. Organiziranje provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07 ), kao opća mjera sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, u Općoj bolnici Karlovac jednom godišnje se provodi preventivna dezinsekcija cijele bolnice, a sa svrhom uništavanja mrava, žohara i ostalih infestanata u bolnici.

Osim preventivne, dezinsekcija se vrši i po potrebi cijele godine, ovisno o pojavi infestanata, naročito u centralnoj kuhinji.

Isto tako, dva puta godišnje provodi se i preventivna deratizacija cijele bolnice sa svrhom uništavanja glodavaca.

2.4. Organizacija zdravstvenog pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom

Svi djelatnici bolnice koji dolaze u kontakt sa pacijentima, hranom ili vodom, podliježu zdravstvenom nadzoru. Zdravstveni nadzor obuhvaća:

 1. zdravstveni pregled prije stupanja u radni odnos
 2. povremene zdravstvene preglede tijekom radnog odnosa

Povremeni zdravstveni pregledi obavljaju se jedanput godišnje, za osobe koje rade sa pacijentima ( liječnički pregled na tuberkulozu pluća ), odnosno za osobe koje rade sa hranom ili vodom, vrši se dva puta godišnje na kliconoštvo.

2.5. Zdravstveni odgoj osoba

Osobe koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir sa hranom ili vodom, moraju svake četiri godine, obnoviti znanje o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni.

Zdravstveni odgoj obavezan je za djelatnike Odjela dijetetike i prehrane te za vodoinstalatere bolnice. 

2.6. Organizacija imunizacije u bolnici

Jednom godišnje u bolnici se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo karlovačke županije organizira cijepljenje protiv hepatitisa B i gripe. 

3. ZAŠTITA OKOLIŠA

Provođenje mjera za zaštitu okoliša od strane Odjela za higijenu obuhvaća tri tematske cjeline:

 • OTPAD
 • ZRAK
 • OTPADNE VODE

3.1. OTPAD

Otpad je svaka tvar ili predmet koju posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Zakonom o otpadu i podzakonskim propisima određena je pravna osnova prema kojoj se postupa, a to znači:

 • otpad se razvrstava prema Katalogu otpada, na mjestu nastanka u ambalažu prilagođenu njegovim svojstvima, količini, te načinu skladištenja, prijevoza i obrađivanja
 • otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom
 • opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada
 • otpad koji se ne odvozi svaki dan odlaže se u privremeno skladište koje mora udovoljavati određenim tehničko – tehnološkim uvjetima
 • sustav gospodarenja otpadom mora biti praćen odgovarajućom dokumentacijom ( vođenje očevidnika otpadu, prateći list, prijavni list, plan gospodarenja otpadom ); navedeni podaci ispunjavaju se na propisanim obrascima,i ovjeravaju od ovlaštene osobe

3.2. ZRAK  

U skladu sa zakonskim odredbama redovito ( jednom godišnje, odnosno svake dvije godine ) vrši se praćenje emisije dimnih plinova u kotlovnici i o istome se dostavljaju podaci nadležnim tijelima na propisanim obrascima.

3.3. OTPADNE VODE

Sukladno zakonskim obvezama, ovlašteni laboratorij dva puta godišnje vrši kontrolu kakvoće ispuštenih otpadnih voda bolnice.

Svi dobiveni podaci o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš objedinjeni su u REGISTAR ONEČIŠĆIVAČA OKOLIŠA.

Vrh