Osnovne djelatnosti Odjela ljekarne su:

1. nabava lijekova i medicinskih proizvoda, sitnog inventara

2. primanje, preuzimanje roba i čuvanje na zalihama

3. distribucija na službe, odjele i polikliniku Opće bolnice Karlovac i evidencija podataka (ulaz i izlaz) i materijalna i financijska kontrola stanja roba na zalihi

4. obrada podataka

5. izrada galenskih i magistralnih proizvoda u odjelu ljekarne Opće bolnice Karlovac