Djelatnost Jedinice

U Općoj bolnici Karlovac uspostavljena je organizacijska struktura sustava kvalitete zdravstvene zaštite na način da Povjerenstvo za kvalitetu provodi nadzor, a Jedinica koordinira radom svih drugih povjerenstava i radnih skupina te

- provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete

zdravstvene zaštite,

- provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sustava sigurnosti pacijenata,

- procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove,

- sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete,

- provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski postupak,

- predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite

- surađuje s Agencijom u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite,

- vodi registar zdravstvene ustanove o umrlim pacijentima,

- vodi registar zdravstvene ustanove o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi,

- provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove.

Jedinica obavlja i administrativno-stručne poslove u svezi s radom sljedećih povjerenstava i radnih skupina:

Povjerenstvo za kvalitetu,

Povjerenstvo za izradu pravila nastajanja i vođenja medicinske dokumentacije u BIS-u,

Povjerenstvo za pregled korištenja zdravstvenih usluga,

Povjerenstvo za lijekove,

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija,

Radna skupina za praćenje indikatora kvalitete zdravstvene zaštite,

Radna skupina za promicanje prava pacijenata,

Radna skupina za stručno usavršavanje liječnika,

Radna skupina za transfuzijske smjernice

Radna skupina za edukaciju medicinskih sestara/tehničara,

Radna skupina za sestrinsku dokumentaciju,

Radna skupina za prevenciju i praćenje dekubitusa,

Sva navedena
tijela prate sustav kvalitete svako u svom području, analiziraju mjerene podatke te donose zaključke, uključujući preventivne i korektivne mjere s ciljem poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite.

S ciljem da se svakom pacijentu osigura pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, djelatnost Jedinice usmjerena je na razvoj sveobuhvatnog sustava temeljenom na modelu upravljanja kvalitetom kao cjelinom uključujući kako zdravstvene, tako i nezdravstvene ustrojstvene jedinice, a aktivnosti usmjerene poboljšanju i osiguranju sustava kvalitete podrazumijevaju uključenost svih zaposlenika.