Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

Opća bolnica Karlovac

Stručno vijeće

Predsjednik: Prim. Vladimir Bauer, dr.med., voditelj Odjela za otorinolaringologiju

Članovi Stručnog vijeća:

Jasminka Sušanj, dr.med., voditelj Odjela za urologiju, zamjenik predsjednika

Zrinka Boljkovac, dr.med.,  pročelnik Službe za internističke djelatnosti, voditelj Odjela za endokrinologiju i dijabetologiju

Ronald Lipovšćak,dr.med., voditelj Odjela za kardiologiju s koronarnom jedinicom

Dušanka Opačić, dr.med., voditelj Odjela za  internističku onkologiju i hematologiju

Ivana Čop, dr.med., voditelj Odjela za opću internu medicinu i nefrologiju s hemodijalizom

Nikolina Pajtak, dr.med., voditelj Odjela za gastroenterologiju

Ivan Mitrečić, dr.med., voditelj Odjela za pulmologiju

Prim.dr.sc. Hrvoje Cvitanović, dr.med., v.d. voditelja Odjela za dermatologiju i venerologiju

Prim.dr.sc. Nedjeljko Strikić dr.med., voditelj Odjela za abdominalnu kirurgiju

Juraj Katušin, dr.med., voditelj Odjela za ortopediju i traumatologiju

Darko Delač, dr.med., v.d. pročelnika Službe za kirurške djelatnosti, voditelj Odjela za vaskularnu kirurgiju

mr.sc. Suad Crnica, dr.med., v.d. voditelja Odjela za opću, plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Mario Mrgan, dr.med, v.d. pročelnika Službe za ginekologiju i opstetriciju

Nada Brozović, dr.med., v.d. voditelja Odjela ginekološke onkologije, uroginekologije i opće ginekologije

Maja Pavletić Posavec, dr.med., voditelj Odjela fetalne medicine

Žaklina Spudić, dr.med., voditelj Odjela neonatologije

Emilija Erdeljac, dr.med., v.d. voditelja Odjela za neurologiju sa jedinicom za liječenje moždanog udara

Prim.Marija Spajić, dr.med.,  voditelj Odjela za pedijatriju

Jasminka Oštrek, dr.med., voditelj Odjela za psihijatriju

Luka Jerković, dr.med., v.d. voditelja Odjela za infektologiju

prim. Ivana Bednar Babić, dr.med., voditelj Odjela za oftalmologiju

Doc.prim.dr.sc. Mirjana Lončarić Katušin, dr.med., voditelj Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Vesna Lukačić, dr.med., voditelj Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Ankica Pleša, dr.med., voditelj Odjela za radiologiju

Mr.sc. Miljenka Maradin, mag.med.biochem.spec., voditelj Odjela medicinsko-biokemijskog laboratorija

Tatjana Tot, dr.med., voditelj Odjela za mikrobiologiju

Suzana Jergović-Smolčec, dr.med., voditelj Odjela za transfuzijsku medicinu

Samija Ropar, dr.med., voditelj Odjela za patologiju i citologiju

Đurđica Brajdić, bacc.med.techn., voditelj Odjela  centralne operacije i sterilizacije

Davorka Jakšić, mag.pharm.spec., voditelj Bolničke ljekarne

Tihana Miculinić, dr.med., v.d. voditelja Odjela objedinjenog hitnog bolničkog prijama

Afrodita Gavrilidis, mag.med.techn., voditelj Jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite/v.d. pomoćnika ravnatelja za kvalitetu

Martina Goršić, dipl.iur., zamjenik ravnatelja/pomoćnik ravnatelja za pravne poslove

Zdenka Mažuran, dipl.oec., pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje

Karolina Vižintin, mag.med.techn., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra

Tihomir Katić, mag.oec., voditelj Odjela ekonomsko-financijskih poslova

Tomica Beljan, struč.spec.ing.sec., voditelj Odjela tehničkih i uslužnih poslova

Vedran Jurac, mag.inf.univ.spec.oec.,voditelj Odjela za informatiku i telemedicinu

Marijan Marić, struč.spec.ing.sec., voditelj Odsjeka za zaštitu na radu, zaštitu od požara i tehničku zaštitu

Ivanka Volarić, dipl.ing.sig., voditelj Odsjeka za čišćenje, pranje i druge pomoćne poslove

Mirjana Maradin, dipl.ing., voditelja Odsjeka za dijetetiku i prehranu

 

Poslovnik o radu Stručnog vijeća