Pravno-kadrovski i opći poslovi kao djelatnost obavljaju se od samog početka obavljanja zdravstvene djelatnosti. Tada su ti poslovi bili sasvim jednostavni i sastojali su se od vođenja prijemnih zapisnika, vođenja knjiga liječenih pacijenata te knjiga uposlenih radnika.

Statut Gradske javne bolnice iz 1932. godine bio je glavna pravna regulativa u to vrijeme. Statutom Gradske javne bolnice regulirano je niz pitanja koja su kasnije regulirana posebnim općim aktima bolnice.

Pravna djelatnost velikim dijelom određena je zakonskim i podzakonskim propisima. Donošenjem većeg broja zakona i pravna djelatnost u organizacijama rada postaje složenija. Tako pravnu djelatnost u Medicinskom centru moramo pratiti u kontekstu donošenja novih zakona na nivou države.

Temeljem Osnovnog zakona o ustanovama, 30.12.1965. godine donesen je novi Statut Medicinskog centra Karlovac. Prema tom Statutu formirana je Služba za opće i kadrovske poslove.

Izmjenama Statuta 1982. godine osnovane su dvije službe i to Služba za pravne i opće poslove i Kadrovska služba.

Donošenjem Ustava 1990. godine, te prestankom važenja Zakona o udruženom radu, sukladno sveopćim promjenama dolazi do korjenitih promjena u organizaciji i upravljanju zdravstvenim ustanovama, pa tako i Medicinskim centrom u Karlovcu.

Dana 19.6.1991. godine u Medicinskom centru Karlovac održan je referendum na kojem su radnici izglasali novi Statut. Najvažnija novina u Statutu, sukladno zakonskim promjenama, bilo je ukidanje osnovnih organizacija udruženog rada, te je Medicinski centar konstituiran kao jedinstvena organizacija zdravstva sa sljedećim radnim jedinicama: RJ primarne zdravstvene zaštite, RJ Bolnica i RJ Zajedničkih službi. U RJ Zajedničkih službi statusno je određena Služba za pravne i opće poslove i Kadrovska služba.

Daljnje veće promjene u organizaciji zdravstvenih ustanova te u upravljanju ustanovama uslijedile su 1993. i 1994. godine, nakon donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 75/93, 11/94) te Zakona o ustanovama (NN br. 76/93). Navedeni zakoni ukidaju radne organizacije u djelatnosti zdravstva te određuju da su pravne osobe u oblasti zdravstva javne ustanove. Velika je važnost, zapravo od povijesnog značaja, odredba članka 180. Zakona o zdravstvenoj zaštiti od 30.7.1993. godine. Prema toj odredbi društvena sredstva postaju sredstva Bolnice, a vlasnik Bolnice postaje Karlovačka županija. Naime, na sjednici Županijskog poglavarstva Karlovačke županije donijeta je Odluka o statusnoj promjeni Medicinskog centra Karlovac, kojom su konstituirane tri pravne osobe i to: Opća bolnica Karlovac, Dom zdravlja Karlovac i Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Nakon osnivanja Bolnice, Statutom iz 1994. godine statusno je utvrđena Služba za pravno-kadrovske i opće poslove Opće bolnice Karlovac, koja je pod tim nazivom djelovala do svibnja 2014. godine, kada je Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta ustrojena pod nazivom Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova.

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova organiziran je za obavljanje poslova iz područja pravne znanosti, zastupanja na sudovima, kadrovskih poslova, poslova vezanih za prijem, upis i dostavu pošte, poslove bibliotekarstva, poslove arhive, umnožavanje i slaganje materijala, te vratarske službe i telefonskih poslova.

S razvojem informatike uvedena je kompjutorizacija u obavljanje kadrovskih, pravnih i općih poslova.

Može se zaključiti da je pravna djelatnost pratila zdravstvenu djelatnost od samog početka, a djelokrug i opseg posla pravne djelatnosti  kroz povijest je velikim dijelom bila određena zakonskim i podzakonskim propisima.