Kirurškim odjelom od 1942. g. do 1947. g. rukovodi Dr. Rudolf Jerinić koji je kasnije preuzeo dužnost ravnatelja bolnice i sa tog mjesta mnogo pridonio organizaciji zdravstva. Objavio je i nekoliko radova iz kirurške i ortopedske struke. Bolnica tada ima 200 kreveta. Od 1947. – 1953. g. kirurgiju su vodili: Dr. J. Šanjek i Dr. Ž. Rukavina uz sekundarca Dr. Morsan. Dr.Rukavina kasnije preuzima vođenje kirurgije u bolnici Duga Resa.

Početkom 1953. g. za šefa kirurgije dolazi Dr. Davor Grgurina, dotadašnji asistent Dr. Medanića na kirurškom odjelu u Rijeci. Nakon perioda u kojem su se kirurzi relativno često mijenjali, pristupa se temeljitoj organizaciji  posla. Preuređuje se odjel i povećava broj kreveta na 90. Prim. dr. Grgurina dalje pridonosi bržem razvoju kirurgije.  1954.g. izvedena je prva endotrahealna anestezija na kirurškom odjelu, a vodio ju je Dr. Cvetko Mihaljević, sekundarni liječnik kirurgije. Postepeno se educiraju i ostali sekundarci i specijalizanti sa kirurškog i ginekološkog odjela. Pristupa se novim oblicima kirurškog liječenja, naročito kod ozljeda kostiju, tako da Prim. Grgurina uvodi inramedularnu fiksaciju i serklažu kao i kompresivnu osteosintezu kod prijeloma dugih kostiju.

Uz standardne zahvate iz područja opće kirurgije rade se i torakotomije, uglavnom kao hitni zahvati kod ozljeda. Sve do 1962. g. na odjelu je radio samo  jedan specijalist kirurg uz 2 – 4 liječnika sekundarca.

Razvojem medicine i povećanjem opsega posla postalo je neodrživo da u svakoj struci radi samo jedan specijalist, pa se na specijalizaciju šalju brojni  mladi liječnici.  1961.g. dolazi do  integriranja  vanbolničke i bolničke službe u  Medicinski centar. Spajanjem kirurškog odjela i specijalističke ambulante, tadašnjeg Doma zdravlja nastaje Kirurška služba.

Od tada se redovito školuju kadrovi pa se  povećava i broj specijalista. Uz šefa kiurgije rade još 2 specijalista, a  tokom 1965. g. završavaju specijalizaciju iz opće kirurgije nova 2 specijalista, potom anesteziolog, urolog pa ortoped. Liječnici se usmjeravaju prema pojedinim  područjima kirurgije te se 1967. g.  formiraju odsjeci: abdominalni, traumatološki, urološki, dječja kirurgija te odsjek anesteziologije sa posebnom jedinicom intenzivne terapije.

Još 1946. g. iz kirurgije se kao samostalni odjel odvojila ginekologija.  1952. g. osnovan je ORL odjel, 1974. g. izdvaja se  urologija te 1976. g.  ortopedija.

Povratak na izbornik povijesti